A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Izrael - Průvodce

Hlavním náboženstvím v Izraeli je judaismus. Judaismus uctívá jediného Boha, uctívání jiných bohů je zapovězeno. Řadí se tedy mezi monoteistická náboženství. Základem tohoto náboženství je Tóra, tj. Zákon Mojžíšův, učení nebo návod, obsahující 5 knih Mojžíšových. Učitel a znalec Tóry se nazývá rabín. Tradice a zvyky, Hlavní svátky

Ačkoliv vzniklo mnoho pokusů shrnout učení judaismu do několika vět, nejuznávanějším se stalo Třináct článků víry, jejichž autorem *Maimonides*.

Články ve stručnosti zní:

1. Bůh existuje 2. Bůh je jeden 3. Bůh je netělesný 4. Bůh je věčný 5. Jedině Bůh sám může být uctíván 6. Proroctví zaznamenaná v Bibli jsou pravdivá 7. Mojžíš byl největším prorokem 8. Tóra je božského původu 9. Tóra je neměnná a nezměnitelná 10. Bůh je vševědoucí 11. Mesiáš jistě přijde 12. Nastane vzkříšení mrtvých

Židovské tradice a zvyky

Náboženská příslušnost k judaismu začíná 8. den po narození, obřadem zvaným obřízka. Obřízka je v judaismu znamením smlouvy s Bohem. Provádí se osmý den po porodu. Během obřadu dostává chlapec hebrejské jméno. U dívek a žen se tzv. ženská obřízka neprovádí.

Synagoga je laicky řečeno něco jako kostel pro příslušníky judaismu. Zde se Židé scházejí především k modlitbě, ale také ke studiu nebo ke společenským aktivitám. V jazyku jidiš její název vychází z německého slova škola (schule) a zní šul.

V České republice máme také relativně hodně historických synagog a zachovalých židovských čtvrtí (Praha, Boskovice, Třebíč, apod.), kam se jezdí dívat řada turistů z celého světa.

Je určitě dobré a poučné se do některé z nich (máte-li možnost) podívat před vaším odjezdem do Izraele. Stavba synagogy má jednu podmínku a to, že jedna její strana je orientována směrem k Jeruzalému. Do synagogy by se mělo vždy sestupovat (jak praví tradice), hlavní místnost tedy leží většinou pod úrovní země. V judaistické svatyni se nesmí nacházet žádné obrazy lidí nebo bohů. Je zde uložen svitek *Tóry*.

Hlavní židovské svátky

Šabat

Nejdůležitější svátek v judaismu, jedno z přikázání v židovském Desateru. Slaví se každou sobotu, respektive od pátečního do sobotního soumraku. V tento den se nesmí vykonávat žádná práce ani cestovat či provádět obchodní transakce. Zastaví se doprava. Je to svátek, při němž se schází přátelé a rodiny. Začíná v pátek se západem slunce, kdy obvykle koná slavnostní večeře. Od této doby jsou zakázány určité druhy práce. Člověk se má věnovat odpočinku a studiu. Šabat končí po západu slunce v sobotu.

*Na rodinu se klade v judaismu velký důraz, Židé slaví svátky vždy společně s rodinou a přáteli. Data židovských svátků jsou z hlediska našeho kalendáře pohyblivá.*

pesach

Velikonoce, svátek nekvašených chlebů Svátek, který připomíná odchod Židů z Egypta.

šavu´ot

svátek darování Tóry
Slaví se 49 dní po Velikonocích a je připomínkou darování Tóry Mojžíši na hoře Sinaj.

roš hašana

židovský Nový rok Tomuto dni se také říká „Den soudu“. Podle židovské tradice právě v tento den stvořil Hospodin svět a začíná jím období, kdy Hospodin rozhoduje o osudu každé lidské bytosti.

jom kipur

Den smíření, nejsvětější den v roce Poslední z deseti dnů roš hašany. Den přísného půstu a vyznání hříchů. Lidé by se měli druhým omluvit a odpustit. Je to velmi ctěný a uctívaný svátek. V tento den byste určitě neměli rušit ortodoxní židy a raději do těchto čtvrtí nechodit.

sukot

tzv. svátek stánků na připomínku dnů strávených v poušti Původně symbolizoval konec zemědělského roku v Izraeli. Proto se mu také někdy říká svátek sklizně. Lidé jej slaví tím, že si budují provizorní chýše po celé zemi a na tento svátek v nich pobývají. Cizinci jsou vítáni a budete pohoštěni.

simchat Tóra

oslava ukončení ročního čtení z Tóry, na ulicích se tančí a slaví

chanuka

svátek světel Je to osmidenní svátek. Pro svátek je typické postupné zapalování osmiramenného (chanukového) svícnu. Svátek připomíná vítězství povstalců (Makabejců) nad Římany, po kterém byl znovu dobyt Jeruzalém a obnoven samostatný židovský stát. Byl nalezen poslední džbán s rituálně čistým olejem a zázrakem vydrželo toto malé množství oleje osm dní, které jsou nezbytné pro výrobu nového rituálně čistého oleje.

purim

svátek připomínající zachránění židů V tento svátek se čte kniha Ester, která popisuje událost, již svátek připomíná, Jedná se o záchranu Židů před záhubou v Perské říši.

tu bi-švat

svátek učenců

Náboženství a svátky (nahrál: admin)
Náboženství a svátky
Náboženství a svátky (nahrál: admin)
Náboženství a svátky
Náboženství a svátky (nahrál: admin)
Náboženství a svátky
Jeruzalém-Sukkot-svátek stánků - Nedaleko Zdi nářků (nahrál: Dorothea)
Jeruzalém-Sukkot-svátek stánků - Nedaleko Zdi nářků
Jeruzalém-Sukkot-svátek stánků (nahrál: Dorothea)
Jeruzalém-Sukkot-svátek stánků
Jeruzalém-synagoga (nahrál: Rea)
Jeruzalém-synagoga

Poslední editace textu: 4.2.2014 14:10
Další informace
REKLAMA


Články odjinud